Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.

Rezerwa części oświatowej subwencji jest kwotą zmienną, a kryteria według których finansowane są zadania ustalane są corocznie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Opublikowane poniżej kryteria dotyczą zadań finansowanych ze środków Rezerwy Oświatowej w 2022 roku. W przypadku wszystkich wniosków pod uwagę brana jest kolejność aplikacji, nie jest ona jednak czynnikiem decydującym.

Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi kryterium V i VI przejdź na dedykowaną podstronę. Pozostałe kryteria podziału środków opisane są w tabeli poniżej.

Kryterium V

Dofinansowanie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla publicznych szkół i placówek oświatowych w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Pracownia biologiczna do szkoły wraz z profesjonalnym sprzętem, preparatami biologicznymi oraz pomocami dydaktycznymi.
Pracownia szkolna wyposażona ze środków Rezerwy Oświatowej.
Multimedialna pracownia geograficzna z monitorem interaktywnym insGraf DIGITAL
Szkolna sala chemiczna wyposażona w sprzęt laboratoryjny i pomoce dydaktyczne zgodnie z V kryterium Rezerwy Oświatowej.

Kryterium VI

Dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki  w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach publicznych prowadzonych lub dotowanych przez JST rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których wcześniej nie wystąpiło kształcenie zawodowe.

Pozostałe kryteria

Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.

Kryterium pierwsze dedykowane jest placówkom, w których po dniu sprawozdawczym (30.09.2021r.) wzrosła liczba zadań oświatowych.

Wysokość dofinansowania na to zadanie wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z tym kwoty nie należy podawać we wniosku.

Termin składania wniosków:

17 października 2022 r.

 

Jak wypełnić wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej dla placówki?
 • Uzupełnij dane identyfikacyjne placówki i Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Wypełnij wykaz łącznej liczby uczniów i wychowanków bez wskaźników zwiększających i zmniejszających ich liczbę

Wniosek dostarcz do Organu Prowadzącego i dopilnuj, aby został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej przed upływem wyznaczonego terminu.

UWAGA: W przypadku miast na prawach powiatu należy odrębnie wypełnić wniosek zarówno dla części gminnej jak i powiatowej.

Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Zadania realizowane w ramach tego kryterium dotyczą remontu pomieszczeń szkolnych, w których niezbędne jest usunięcie skutków zdarzeń losowych.

Warunkiem uzyskania 100% dofinansowania jest fakt wystąpienia zdarzenia w X-XII 2021 r. W pozostałych przypadkach wymagany jest wkład własny placówki zależny od kwoty odszkodowania uzyskanego z tytułu szkody i wartości kosztorysowej remontu.

Termin składania wniosków dla zdarzeń losowych,
które wystąpiły w miesiącach X – XII 2021 r oraz w miesiącach I-III 2021 r.:

27 maja 2022 r.

 

Termin składania wniosków dla pozostałych zdarzeń
– w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do:

10 października 2022 r.

 

Jak wypełnić wniosek o dotację do likwidacji szkód losowych w szkole?
 • Uzupełnij dane identyfikacyjne placówki i Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Wypełnij tabelę dotyczącą realizacji tego zadania. Uzupełnij szczegóły dotyczące zdarzenia losowego, charakterystyki szkód, ubezpieczenia budynku i wartości kosztorysowej remontu
 • Uzupełnij informacje na temat uzyskanego odszkodowania i planowanego wkładu własnego
 • Podaj kwotę dofinansowania, o którą wnioskujesz
 • Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu wydanego przez państwowe organy nadzoru potwierdzającego szczegóły zdarzenia i wystąpienia szkody oraz dokument potwierdzający zaplanowanie środków własnych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego

Wniosek dostarcz do Organu Prowadzącego i dopilnuj, aby został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej przed upływem wyznaczonego terminu.

UWAGA: W przypadku placówek, które były ubezpieczone, Organ Prowadzący może wystąpić z wnioskiem o dotację po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustaleniu kwoty odszkodowania, jednak nie później niż do 10 października 2022 r.

Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kryterium trzecie kierowane jest wyłącznie do placówek położonych na obszarze gmin wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu.

Termin składania wniosków:

28 października 2022 r.

 

Jak wypełnić wniosek o dotację z tytułu likwidacji szkody w wyniku żywiołu?
 • Uzupełnij dane identyfikacyjne placówki i Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Podaj informacje na temat zdarzenia: rodzaj i termin wystąpienia żywiołu, charakterystykę szkód, wartość kosztorysową remontu, a także szczegóły dotyczące ubezpieczenia budynku i uzyskanej kwoty odszkodowania
 • Podaj kwotę dofinansowania, o którą wnioskujesz
 • Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu komisji do weryfikacji strat powstałych w wyniku działań żywiołów

Wniosek dostarcz do Organu Prowadzącego i dopilnuj, aby został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej przed upływem wyznaczonego terminu.

UWAGA: Wysokość dofinansowania na to zadanie pomniejszana jest o uzyskaną kwotę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynku.

Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych lub nauczycieli przechodzących na emeryturę

Czwarte kryterium podziału środków Rezerwy Oświatowej dotyczy wyłącznie Jednostek Samorządu Terytorialnego, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom zwalnianym w wyniku całkowitej lub częściowej
likwidacji placówki albo w wyniku zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycielom przechodzącym na emeryturę.

Termin składania wniosków:

23 września 2022 r.

 

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie odpraw dla nauczycieli?
 • Uzupełnij dane identyfikacyjne placówki i Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Podaj szczegółowe informacje na temat szkoły, liczby nauczycieli i podstawy prawnej ich zwolnienia oraz wysokości wypłacanych odpraw
 • Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu komisji do weryfikacji strat powstałych w wyniku działań żywiołów

Wniosek dostarcz do Organu Prowadzącego i dopilnuj, aby został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej przed upływem wyznaczonego terminu.

UWAGA: Art. 88 Karty Nauczyciela nie jest wystarczającą podstawą prawną do złożenia wniosku o dofinansowanie z kryterium IV. Zwolnienie musi być powiązane z art. 20 Karta Nauczyciela lub art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe.

Wsparcie szkół w obszarze organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. wspomagających uczniów w utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Podział środków przeznaczonych na ten cel zostanie dokonany pomiędzy JST będące:

 • organami prowadzącymi szkoły, w których zostaną zorganizowane zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub
 • organami rejestrującymi o finansowansowaniu zadań oświatowych , dla szkół których dyrektorzy złożą wnioski, o których mowa w  § 10t. ust. 1 ww. rozporządzenia.

Podział środków przeznaczonych na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostanie dokonany przez MEN nie później niż do 21 lutego 2022 r. na podstawie liczby uczniów w szkołach kwalifikujących się do programu wykazanych w systemie SIO.

Uruchomienie środków na ten cel nastąpi po dokonaniu zmian w budżecie państwa na rok 2022.

Uruchomienie kryterium nastąpi po zwiększeniu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.

Kryterium siódme przeznaczone jest na korektę błędów statystycznych powstałych przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej przez kuratoria oświaty lub MEN.

Termin składania wniosków:

31 maja 2022 r.

Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Dziewiąte kryterium podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dedykowane jest innym, niemożliwym do zaplanowania wydatkom o charakterze jednorazowym.

Termin składania wniosków:

11 września 2022 r.

 

Jak wypełnić wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej dla placówki?
 • Uzupełnij dane identyfikacyjne placówki i Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Podaj kwotę dofinansowania, o którą wnioskujesz
 • Opisz szczegóły zdarzenia, które spowodowało potrzebę nagłych wydatków

Wniosek dostarcz do Organu Prowadzącego i dopilnuj, aby został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej przed upływem wyznaczonego terminu.

UWAGA: Do tego kryterium nie zalicza się m.in. remontów bieżących, zadań o charakterze inwestycyjnym, kosztów związanych z urlopami dla poratowania zdrowia, skutków awansu zawodowego nauczycieli, wydatków bieżących na utrzymanie szkół  i wynagrodzenia oraz zadań ujętych w kryteriach I-VII.